Loading...

Privacy Policy

Uw persoonsgegevens zijn voor ons altijd waardevol geweest en wij beschouwen hun bescherming als prioriteit. In deze privacy policy staat beschreven welke informatie door HR Concept wordt verzameld via deze website en met welk doel.

1. Toepassing

HR Concept brengt werknemers en werkgevers bij elkaar.
Hiervoor beschikken wij over informatie van zowel kandidaten als ondernemingen.
We verwerken persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de verwerking van jouw persoonsgegevens.

2. Wie verwerkt de persoonsgegevens

2.1. Verwerkingsverantwoordelijke

HR Concept is Verwerkingsverantwoordelijke, zij bepaalt het doel en de middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens en kan via volgende wijzen worden gecontacteerd:

 • Per post via: HR Concept, Kortwagenstraat 41, 8880 Ledegem, België
 • Telefonisch op: +32 498 86 27 31
 • Per e-mail: info@hr-concept.be
 • Via de website: www.hr-concept.be

2.2. Verwerker

HR Concept doet oa beroep op OTYS Belgium bvba als gegevensverwerker.
Deze is verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te verzekeren.

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt

HR Concept verklaart enkel gegevens te verzamelen en te verwerken die ter zake dienend zijn of noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Afhankelijk van deze doeleinden verwerkt HR Concept volgende categorieën van persoonsgegevens (niet-limitatief):
 
 • Uw identificatiegegevens
 • Uw gezinssamenstelling
 • Uw opleidingsgegevens
 • Uw werkervaringsgegevens
 • Uw voorkeurgegevens
 • Eventuele financiële bijzonderheden (facturatie)

4. Categorieën betrokkenen

 • Kandidaten – sollicitanten
 • Klanten – bedrijven
 • Leveranciers

5. Voor welke doeleinden worden de persoonsgegevens verwerkt?

HR Concept verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
 • Recruitmentdoeleinden
 • Marketingdoeleinden
 • Betalingsdoeleinden
 • Administratieve doeleinden
 • Statische doeleinden
 • Beoordelen en accepteren van (toekomstige) klanten
 • Uitvoering overeenkomst of contract
 • Wettelijke doeleinden 

6. Wie ontvangt de persoonsgegevens?

Uitgezonderd eventuele verwerkers die enkel en allen op instructie van HR Concept handelen, verwerkt HR Concept uw persoonsgegevens uitsluitend voor haarzelf en voor haar eigen intern gebruik. Uw persoonsgegevens zullen niet verkocht, doorgegeven of gecommuniceerd worden aan derde partijen, tenzij u hiervoor vooraf toestemming hebt gegeven.

7. Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

HR Concept bewaart uw persoonsgegevens zolang dit nodig of relevant is voor de vooropgestelde doeleinden. Onze bewaartermijn bedraagt 7 jaar.  

8. Gegevens aanpassen of verwijderen 

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 
U kan een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@hr-concept.be. 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. 
HR Concept zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

9. Beveiliging

HR Concept neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@hr-concept.be

Alle personen die namens HR Concept van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord op al onze systemen.

Deze verklaring kan, zonder voorafgaande verwittiging, aangepast worden, in functie o.m. van wettelijke evoluties. We vragen u daarom regelmatig na te gaan of en in voorkomend geval welke wijzigingen aangebracht werden. Wijzigingen treden in van zodra zij op deze website kenbaar worden gemaakt.